Województwo Dolnośląskie

 

 Województwo Dolnośląskie - Działanie 1.5

Działanie 1.5. A RPO WD – Wsparcie innowacji produktowej i procesowej MSP – Konkurs dla MSP z Aglomeracji Wałbrzyskiej

Kiedy:  termin ogłoszenia konkursu: 30.06.2017 r., planowane rozpoczęcie naboru wniosków: 01.09.2017 r.

Wspierane projekty:
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:
- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Przykładowe koszty kwalifikowane: zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, koszty prac budowlanych.

Preferowane będą projekty:
- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu ( branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;

 

Wyszukiwarka